پنهان مشو که روی تو بر ما مبارک است
توسط : پروازاخر
 

پنهان مشو که روی  تو بر  ما  مبارک است

نظاره    تو   بر   همه  جانها  مبارک  است

ای   بستگان    تن   به   تماشای  جان  روید

آخر   رسول   گفت   تماشا     مبارک  است

نقشی که رنگ بست ازاین خاک، بی وفاست

نقشی  که  رنگ  بست  زبالا  مبارک   است

بر خاکیان    جمال    بهاران    خجسته    باد

بر ماهیان    تپیدن    دریا     مبارک     است

دل را    مجال    نیست    که از   ذوق دم زند

جان   سجده   میکند که  خدایا  مبارک   است

جان سجده میکند که خدایا خدایا خدایا مبارک است

جمعه 20/7/1386 - 17:17
پسندیدم 0
UserName