زكات فطره و مراقبات روز عيد فطر
توسط : jadval

زكات فطره و مراقبات روز عيد فطر

هدف مهم ما در اين مختصر اين است كه انسان عاقل را توجه بدهيم كه بايد درباره قراردادن اين حكم انديشه نموده كه در مقابل اين بخشش كم چه فوايد بزرگي قرارداده شده است و سپس خدا را شكركند . وببيند كه آيا ندادن اين مال اندك (حدود سه كيلو گندم يا جو … ) با تصديق دين، فرمايشات سيد رسولان (ص) و سلامت عقل سازگاري دارد يا نه؟ چگونه ايمان با ندادن يك صاع جو كه دادن آن باعث رستگاري دهنده آن ، ايمني از خطر.
مرگ و كامل شدن روزه و زكات است ، و ندادن آن در بردارنده خطر مرگ و رد شدن روزه است ، سازگاري دارد ؟ چگونه ممكن است صاحب عقل سليم از دادن اين مال خودداري كند! حتي ممكن نيست هيچ عاقلي احتياط را در اين مورد از دست بدهد . و اگر اين دفع ضرر و اين استفاده هم نبود ، عاقل بايد از مالك دين و دنيايش درباره ندادن اين مال اندك خجالت مي كشيد ، بعد از اين كه در قرآن روي آن تا كيد شده و وعده رستگاري به دهنده آن داده شده و بر نماز مقدم شده است ، آنجا كه مي فرمايد : ‹‹ حتما رستگار شد كسي كه زكات داد و با ذكر نام خدا نماز خواند . ›› چرا با دستورات كسي كه تو را مكلف به دادن ذره اي از عطاياي بزرگ و فراوان خود كه نزد تو است نموده است ، مخالفت مي كني ، در حالي كه او ضامن رزق تو و زن و فرزندت مي باشد و مي تواند در صورت مخالفت ، تو را از عطاياي خود محروم نمايد . وعلاوه بر عطاياي زيادي كه به تو داده است، به تو وعده رستگاري ، كامل شدن روزه و زكات و برطرف نمودن خطر مرگ حاضر تا پايان عمر داده است. منشأ ندادن اين مال چيزي جز ضعف ايمان و اسلام و پستي و زشتي يا واگذاري خاص از جانب خداوند است! پناه بر خدا از تمام اين امور.

مراقبات روز عيد فطر

در كتاب آمده است كه امام حسن (عليه السلام) روزعيد عده اي را ديد كه مي خنديدند و بازي مي كردند، رو به همراهان خود نموده و فرمود : ‹‹ خداي عزو جل ماه رمضان را آفريد تاميدان مسابقه اي براي خلقش باشد كه در آن طاعت و رضايت با يكديگر مسابقه بدهند . عده اي سبقت گرفته و سعادتمند شدند و عده اي عقب افتاده و نااميد شدند. شگفتا از كسي كه در اين روز مي خندد و بازي مي كند. روزي كه نيكوكاران در آن پاداش يافته و كوتاهي كنندگان زيان مي بينند . بخدا سوگند اگر پرده ها فرو افتد ، نيكوكار مي انديشد كه چرا كه بيشتر عمل نيك انجام ندادم و بدكار مي گويد چرا بد مي كردم ! و از شانه كردن مو و صاف كردن لباس خود باز مي مانند.››

توسل
از كارهاي مهم ، توسل به حامي و نگهبان آن روز و شفيع قرار دادن او در اول آن و مبالغه در آن باندازه بزرگي اين روز است . بزرگي اين روز نيز باندازه بزرگي تمام اوقات و حالات او در ماه رمضان مي باشد . زيرا اين روز وقت آشكار شدن ثمره ، اعطاي جوايز و فهم قبول يا رد شدن ، رضا يا خشم ، نزديكي يا دوري و خوشبختي يا بدبختي است . بدين جهت بنده سعادتمند بايد در اين مقام بخوبي ادب را رعايت نموده و آثار بد تمام گناهان خود را در روزها و شبهاي اين ماه از بين برده و كرامتهاي الهي و الطاف خداوندي را كه در طول ماه ضايع كرده ، اصلاح كند. و خلاصه مي توان با رعايت كامل ادب در يك ساعت تمام كوتاهيهاي خود در اعمال مهم ماه رمضان را جبران و گناهان را تبديل به نيكيها نموده و به درجات بلندي برسد.

غسل
غسل نيز تاكيد شده است و سزاوار است در رودخانه غسل كند و اگر ممكن نباشد در سايه و پشت ديوار اين كارها را انجام بدهد، تا كسي او را نبيند.غسل خود را با ‹‹ بسم الله ›› شروع كرده و بعد از انجام آن بگويد :‹‹ الهم اجعله كفاره اذنوبي ، و طهر ديني ، و اذهب عني الدرن ، خدايا ! اين راكفاره گناهانم قرار ده ، دينم را پاك گردان و پليديها را در من از بين ببر .››‌ آنگاه نماز صبح را آنگونه كه شايسته است بجا آورده و سپس خدا را شكر نموده و دعايي را كه از شيخ بزرگ محمد العمري –قدس سره العزيز – نقل شده بخواند .

دعاي ندبه
اندوه بخاطر غيبت امام زمان و دعا براي فرج او و خواندن دعاي ندبه .آنگاه مؤمني كه صاحب الزمان (ع) را امام خود مي داند – كسي كه حجت خدا ، امام زمان ، ناموس دنيا ، سلطان امتها ، عدل كامل خدا ، خورشيد تاريكيها و ماه كامل ، گشايش نزديك خدا ، نشانه بزرگ خدا ، خليفه بزرگ خدا ، امام ، پسر امام ، پسر ائمه ، پسر پيامبر ، پسر پيامبران – جان تمامي جهانيان فداي او باد – كسي كه خداوند بوسيله او به وعده هايش جامه عمل مي پوشاند و عده هايي از قبيل : گسترش عدل ، از بين بردن ظلم ، گستراندن فضل و غلبه قدرت او برتمام قدرتها و دين او بر تمام اديان و به هنگام غيبت امام خود ، غضب حاكميت اواز طرف دشمنان ، سختي شيعيان در سلطنت كفار و بدكاران و قتل، از بين بردن آبرو، غصب اموال، بد حالي و ذلت آنان را مي بيند ، بايد خوشحالي او به غمي سنگين، خنده اوبه گريه و عيد او به عزا تبديل شده و دعاي ندبه بخواند و مانند مادر بچه مرده گريه كند و براي فرج او دعا كند .
از مهمترين اعمال اين شب زيارت امام حسين (ع) است. و نيز از مهمترين كارها به پايان بردن آن با تسليم اعمال به نگهبان شب است، همانگونه كه شب هاي شريف ديگر را ختم مي نمود و قبلا در مورد آن سخن گفته ايم.

پنج شنبه 19/7/1386 - 13:44
پسندیدم 0
UserName