شما يك انسان كاملاً خوب هستيد .
توسط : حامد...
 

شما يك انسان كاملاً خوب هستيد . افكار منفي كه درباره خود داريد ، واقعيت ندارند.

پنج شنبه 19/7/1386 - 11:56
پسندیدم 0
UserName