بيا بيمار خسته گشته از درد

بيا بيمار خسته گشته از درد كه درمانگاه برتر جمكران است
به دارو خانة مهدي گذر كن دوايش لطف داور جمكران است

چهارشنبه 18/7/1386 - 16:25
پسندیدم 0
UserName