كهنه فروش
توسط : e.a.z

كهنه فروش داد مي زنه:

چراغ شكسته مي خريم ...  كفشهاي پاره مي خريم .... اسباب كهنه مي خريم .....

بي اختيار داد زدم :

كهنه فروش قلب شكسته مي خري ؟...

چهارشنبه 18/7/1386 - 15:5
پسندیدم 0
UserName