تاریخ در چنین روزی: (10 اکتبر)«برق» به جاي «شرق» در دوران نشريات «من در آوردي» !
توسط : حامد...
 

تاریخ در چنین روزی: (10 اکتبر)«برق» به جاي «شرق» در دوران نشريات «من در آوردي» ! 

 

18مهر 1289 روزنامه تازه سيد ضياء طباطبايي يزدي به نام «برق» در تهران به توزيع داده شد . دولت وقت روزنامه قبلي او به نام «شرق» را بسته بود كه وي «برق» را با همان روش جانشين آن ساخته بود. روزنامه هاي آن زمان ايران، شكل ناقص و ابتدايي از نشرياتي بودند كه امروزه در جهان به آنها بولتن ابراز نظر شخصي(نشريه خصوصي)، و ناشر عقايد و نظرات يك فرد مي گويند ، و نشريه عمومي كه براي انتشار همه خبرها و نظرها - صرفنظر از موافق و مخالف بودنشان داير شده باشند نبودند و چون قواعد و اصول «روزنامه نگاري حرفه اي» را هم نمي دانستند كه رعايت كنند نمي توان آنها را در چارچوب تعريفي كه از رسانه عمومي مي شود قرار داد. در کشورهاي پيشرفته، دانشجويان رشته هاي روزنامه نگاري اصطلاحا اين نوع اوراق چاپي را «نشريات من در آوردي» مي خوانند ؛ نظير برخي از وبلاگهاي اينترنتي امروز. در هرحال، هنوز هم اين اتهام كه پاره اي از نشريات آن زمان ايران از انگليسي ها كمكهايي مي گرفتند و يا از جانب آنها و خارجيان ديگر حمايت مي شدند منتفي نشده است. 

چهارشنبه 18/7/1386 - 9:10
پسندیدم 0
UserName