من تو را می خواهم نه خیالت را
توسط : paiesan
هيچگاه نگاهت را فراموش نمي کنم
نگاهي سر شار از محبت و صميميت
صدايت در گوشم زمزمه مي شود
و نگاهت در ذهنم مجسم
اما... من تو را مي خواهم نه خيالت را
چهارشنبه 18/7/1386 - 8:52
پسندیدم 0
UserName