حقايق هميشه
توسط : حامد...
 

حقايق هميشه شيرين نيستند بلكه بسياری از مواقع تلخ نيز می‌باشند

چهارشنبه 18/7/1386 - 5:37
پسندیدم 0
UserName