بدترين علم ها
توسط : حامد...
 

بدترين علم ها دانشي است كه به آن عمل نگردد .

چهارشنبه 18/7/1386 - 5:31
پسندیدم 0
UserName