آن کس که دل با جرئت
توسط : حامد...
 

آن کس که دل با جرئت را راهنماي خود کرد ، در پيش او هر تاريکي روشن باشد.

سه شنبه 17/7/1386 - 22:10
پسندیدم 0
UserName