شجاعت در آن نيست
توسط : حامد...
 

شجاعت در آن نيست که انسان خطر نبيند ، بلکه در اين است که خطر را ببيند و بر آن غلبه کند.

سه شنبه 17/7/1386 - 22:6
پسندیدم 0
UserName