دلير کسي را گويند
توسط : حامد...
 

دلير کسي را گويند که همه ي کار و کردار وي برخاسته از خرد و دانايي و برابر با عقل باشد.

سه شنبه 17/7/1386 - 22:4
پسندیدم 0
UserName