اخلاق اگر
توسط : حامد...
 

اخلاق اگر با اندگي هوش توأم باشد هزار مرتبه بر تحصيل زياد بدون هوش و بدون اخلاق ترجيح دارد.

سه شنبه 17/7/1386 - 19:18
پسندیدم 0
UserName