دوستان را در
توسط : حامد...
 

دوستان را در خلوت توبيخ  كنيد و در ملاء عام تحسين .

سه شنبه 17/7/1386 - 19:6
پسندیدم 0
UserName