هر خرد و مذهب
توسط : حامد...
  

هر خرد و مذهب كهن  چيزي مشابه را به شما مي گويد ؛  فقط براي خودتان زندگي نكنيد، براي ديگران نيز زندگي

سه شنبه 17/7/1386 - 19:5
پسندیدم 0
UserName
x