در زندگي فقط يك
توسط : حامد...
 

در زندگي فقط يك سعادت وجود دارد: محبت كردن و مورد محبت واقع شدن

سه شنبه 17/7/1386 - 19:4
پسندیدم 0
UserName
x