نمیتوانیم فقط برای خودمان زندگی کنیم؛
توسط : حامد...
 

نمیتوانیم فقط برای خودمان زندگی کنیم؛ هزاران رشته ما را به همنوعانمان پیوند میدهد به یاری همین رشته های حساس است که اعمال ما منتقل میشود و به صورت واکنش به ما باز می گردد

سه شنبه 17/7/1386 - 19:2
پسندیدم 0
UserName