آگر نتوانسته اید
توسط : حامد...
آگر نتوانسته اید تا حدی خودتان را عفو کنید، چگونه میتوانید دیگران را عفو کنید
سه شنبه 17/7/1386 - 19:1
پسندیدم 0
UserName
x