تنها خوشبختی
توسط : حامد...
 

تنها خوشبختی واقعی هنگامی حاصل می شود که خود را وقف رسیدن به هدفی کنیم

سه شنبه 17/7/1386 - 18:59
پسندیدم 0
UserName
x