آن که اجازه میدهدفرصت
توسط : حامد...
 

آن که اجازه میدهدفرصت خدمت به دیگران از دست برود، یکی از باارزشترین تجاربی را که زندگی به او اهدا کرده از دست میدهد

سه شنبه 17/7/1386 - 18:58
پسندیدم 0
UserName
x