خدایا . . . چگونه می شود ؟!
توسط : عافی
 

چگونه می شود؟؟؟

چگونه می شود قلب داشت اما نبخشیدش؟ چشم داشت اما فرو افتاده نگاه

داشتش؟ دست داشت اما در قفا پنهان كردش؟

چگونه می شود ماسه نبود روان نبود جاری نبود وقتی كه می شود؟؟

چگونه می شود جوانه نداد شكوفه نداد سبزه نبود وقتی كه می شود؟؟

چگونه می شود شبنم نبود زلال نبود آیینه نبود وقتی كه می شود؟؟

چگونه می شود نوازش نبود نوازش نكرد پریشان نكرد وقتی كه می

شود؟؟

چگونه می شود پرنده نبود رها نبود آسمانی نبود وقتی كه می شود؟؟


 چگونه می شود آدمی بود اما در سینه سنگ پروراند؟ چگونه می شود

گوش كرد اما نشنید؟ چگونه می شود نگریست اما ندید؟ چگونه می

شود زیست اما دوست نداشت؟ چگونه می شود ادامه داد، اما خالی

بود؟ چگونه می شود بود اما نبود؟ چگونه می شود این همه هراسید؟

چگونه می شود این همه تنها بود؟  

چگونه می شود این همه " من "بود؟

سه شنبه 17/7/1386 - 14:38
پسندیدم 0
UserName
x