. . .
توسط : عافی
 

 

برای زیستم دو قلب لازم است

قلبی كه دوست بدارد قلبی كه دوستش بدارند

قلبی كه هدیه كند قلبی كه بپذیرد

قلبی كه بگوید بقلبی كه جواب بگوید

قلبی كه برای من قلبی برای انسانی كه من می خواهم

تا انسان را دركنار خود حس كنم

تا به دستهای انسان ها نگاه كنی

انسانی در كنارم، آئینه ای در كنارم

تا در بو بخندم

تا در او بگریم

سه شنبه 17/7/1386 - 14:36
پسندیدم 0
UserName
x