گريه هايي در پي اين خنده هاست
توسط : بر ز خ

سلام

در پي هر خنده...

خنده را تا ياد دارم شاد وشيرين وشكر ريز است

چهره هايي هست اما اين زمان

پيش چشم ما وپيرامونمان

خنده هاشان شوم وتلخ ونفرت انگيز است

خنده پيروزي يغماگران

سنگدل جمعي كه مي خندند خوش

                      بر گريه هاي ديگران!!

غافل اند اينان كه چشم روزگار

با سر انجام چنين خوش خنده هايي آشناست

گريه هايي در پي اين خنده هاست

                         فريدون مشيري

سه شنبه 17/7/1386 - 14:6
پسندیدم 0
UserName
x