ارامگاه روحانی
توسط : masoudmk

این    منم  دیده  از  جهان  بسته                          و ز  قیود   جهانیان  رسته

این  منم  لب  به  مهر  خاموشی                         کرده  جا در  چه  فراموشی

این منم  خارج  از  فضای جان                          در دل خاک تیره گشته نهان

نی نی این جسم نا توان من است                         قفس تنگ مرغ جان من است

لله الحمد   کاین  قفس   بشکست                          قطره بر بحر بیکران پیوست

انکه   دارد  نظر  به  عالم پاک                           کی شود پای بست عالم خاک

مرغ  گلزار  عشق  دوست منم                           عاشق هر که یار اوست  منم

من   کجا   تنگنای   گور   کجا                            وندران  تا  بنفخ  صور  کجا

                                    بالله   این   خاکدان ظلمانی

                                     نیست  ارامگاه   روحانی

سه شنبه 17/7/1386 - 12:51
پسندیدم 0
UserName
x