کسي شهامت دارد
توسط : حامد...
 

کسي شهامت دارد که ترس را بشناسد و آن را مغلوب خود سازد.

سه شنبه 17/7/1386 - 11:8
پسندیدم 0
UserName
x