شجاع بي مهارت و تدبير،
توسط : حامد...
 

شجاع بي مهارت و تدبير، زود فريب مي خورد.

سه شنبه 17/7/1386 - 11:6
پسندیدم 0
UserName