اگر به هنگام
توسط : حامد...
 

اگر به هنگام سخنراني دستپاچه مي شويد ، نگاه خود را روي يك چهره مهربان و دوستانه و مشوق متمركز كنيد.

سه شنبه 17/7/1386 - 11:3
پسندیدم 0
UserName
x