خلباني كه ركوردهاي او هرگز شكسته نخواهد شد
توسط : jadval
خلباني كه ركوردهاي او هرگز شكسته نخواهد شد

Erich Hartmann

سرگرد اريك هارتمن خلبان لوفت وافه (نيروي هوايي آلمان) كه در جريان جنگ جهاني دوم 352 هواپيماي دشمن را سرنگون ساخته بود بيستم سپتامبر 1993 در 71 سالگي درگذشت. وي در جريان جنگ 14 هواپيما از دست داده بود بدون اين كه آسيب جسماني سخت ببيند. اين دو ركورد ممكن است هرگز شكسته نشوند. او كه ده سال در زندان شوروي بود پس از آزاد شدن وارد نيروي هوايي آلمان غربي شده بود و تا آخرين روز زندگي منتقد جنگنده هاي اف ـ 104 آمريكايي ساخت كارخانه لاكهيد بود كه بر اثر سقوط پي در پي، باعث مرگ 115 خلبان آلماني شده بودند. هارتمن حاضر نشد كه درجه بالاتر از سرگردي را بپذيرد.

جمعه 30/6/1386 - 6:17
پسندیدم 0
UserName