ومن تورا به كسي هديه مي دهم ، كه از من عاشق تر باشد ...
توسط : مری عشقی
 

ومن تورا به كسي هديه مي دهم ، كه از من عاشق تر باشد و از من
براي تو مهربان تر
من تورا به كسي هديه مي دهم كه صداي تو را از هزار فرسنگ
راه دور ، در خشم ، در مهرباني در دلتنگي در هزار همهمه

 دنيا يكه و تنها بشناسد
من تو را سخاوتمندانه به كسي هديه مي دهم ، كه راز آفتاب گردان
و تمام سخاوتهاي عاشقانة اين گل معصوم را
بداند ، و ترنم دلپذير هر آهنگ
هر نجواي كوچك ، برايش يك خاطره مشترك باشد
او بايد از رنگين كمان چشمان تو ، تشخيص بدهد كه امروز هواي
دلت آفتابي است ، يا آن دلي كه من
برايش مي ميرم ، سرد و باراني است
اي بهانة زنده بودنم ، تورا سخاوتمندانه به كسي هديه مي دهم ، كه
قلبش بعد از دو بار ديدن تو ، باز هم به ديوانگي
و بي پروائي اولين نگاه من بتپد
همانطور عاشق
همانطور مبهوت وقار وجمال بي مثالت
آيا كسي پيدا خواهد شد ؟ از من عاشق تر و از من مهربانتر
براي تو
تورا سخاوتمندانه ، با خود خواهم بخشيد
تو را فقط و فقط به خدا ميسپارم
تو را فقط به قلب عاشقم هديه خواهم داد....

عاشقان نقطه پرگار وجودند ولي           عشق داند که در اين دايره سرگردانند

پنج شنبه 29/6/1386 - 18:54
پسندیدم 0
UserName