نا اميد
توسط : zebayeman

        شكسته ام در اين هجوم گريه ها

                          زهق هقم ترانه ساز مي كنم

         دو دست نا اميد و بي پناه خود

                           به سوي خالقم دراز مي كنم

          تو اي خدا نداري از دلم خبر

                            تو هم نداني اي كه آگه از مني

           چه گويم از غم سترگ اين دلم

                            مرا به سوي خود چرا نمي بري

           ببين چگونه هستي ام به باد رفت

                            ببين چگونه سر به غم فكنده ام

           تو خود مگر نگفته اي مرا بخوان

                            ببين كه جز تو را نظر نكرده ام

پنج شنبه 29/6/1386 - 17:58
پسندیدم 0
UserName