كنستانتين
توسط : alkapon

ما ز ياران چشم ياري داشتيم

خود غلط بود آنچه مي پنداشتيم

نكته ها رفت و شكايت كس نكرد

جانب حرمت فرو نگذاشتيم

پنج شنبه 29/6/1386 - 16:14
پسندیدم 0
UserName