سفر بخير
توسط : hesam_k_2007
سفر بخير
ـ‌ «به كجا چنين شتابان ؟»
گون از نسيم پرسد
ـ «دل من گرفته زاينجا،
هوس سفر نداري
زغبار اين بيابان ؟»
ـ «همه آرزويم ،اما
چه كنم كه بسته پايم...»
ـ «به كجا چنين شتابان؟»
ـ «به هر آن كجاكه باشد،به جز اين سرا،سرايم»
ـ «سفرت به خير اما توودوستي ،خدا را
چوازاين كويروحشت به سلامتي گذشتي،
به شكوفه ها،به باران،
برسان سلام مارا.»
 
 
پنج شنبه 29/6/1386 - 14:24
پسندیدم 0
UserName