روزه و رمضان در آئينه شعر فارسى
 

 

بر آمدن عيد و برون رفتن روزه

 

ساقى بدهم باده بر باغ و به

سبزه

 

(منوچهرى به نقل از دهخدا)

پنج شنبه 29/6/1386 - 13:11
پسندیدم 0
UserName