چنان زندگی کن که
توسط : shabangah
چنان زندگی کن که کسانی که تو را می شناسند، اما خدا را نمی شناسندبه واسطه آشنایی با تو، با خدا آشنا شوند*
پنج شنبه 29/6/1386 - 8:37
پسندیدم 0
UserName