به او بیاموزید
توسط : paiesan
 
به پسرم درس بدهید
او باید بداند كه همه مردم عادل و همه آن ها صادق نیستند ، اما به پسرمبیاموزید كه به ازای هر شیاد ، انسان صدیقی هم وجود دارد . به او بگویید ، به ازایهر سیاستمدار خودخواه ، رهبر جوانمردی هم یافت می شود . به او بیاموزید ، كه درازای هر دشمن ، دوستی هم هست . می دانم كه وقت می گیرد ، اما به او بیاموزید اگر باكار و زحمت خویش ، یك دلار كاسبی كند بهتر از آن است كه جایی روی زمین پنج دلاربیابد . به او بیاموزید كه از باختن پند بگیرد . از پیروز شدن لذت ببرد . او را ازغبطه خوردن بر حذر دارید . به او نقش و تاثیر مهم خندیدن را یادآور شوید .
اگرمی توانید ، به او نقش موثر كتاب در زندگی را آموزش دهید . به او بگویید تعمق كند ،به پرندگان در حال پرواز در دل آسمان دقیق شود . به گل های درون باغچه و زنبورها كهدر هوا پرواز می كنند ، دقیق شود .
به پسرم بیاموزید كه در مدرسه بهتر این استكه مردود شود اما با تقلب به قبولی نرسد . به پسرم یاد بدهید با ملایم ها ، ملایم وبا گردن كش ها ، گردن كش باشد . به او بگویید به عقایدش ایمان داشته باشد حتی اگرهمه بر خلاف او حرف بزنند .
به پسرم یاد بدهید كه همه حرف ها را بشنود و سخنی راكه به نظرش درست می رسد انتخاب كند .
ارزش های زندگی را به پسرم آموزش دهید . اگر می توانید به پسرم یاد بدهید كه در اوج اندوه تبسم كند . به او بیاموزید كه ازاشك ریختن خجالت نكشد .
به او بیاموزید كه می تواند برای فكر و شعورش مبلغیتعیین كند ، اما قیمت گذاری برای دل بی معناست .
به او بگویید كه تسلیم هیاهونشود و اگر خود را بر حق می داند پای سخنش بایستد و با تمام قوا بجنگد .
در كارتدریس به پسرم ملایمت به خرج دهید ة اما از او یك نازپرورده نسازید . بگذارید كه اوشجاع باشد ، به او بیاموزید كه به مردم اعتقاد داشته باشد توقع زیادی است اماببینید كه چه می توانید بكنید ، پسرم كودك كم سال بسیار خوبی است

پنج شنبه 29/6/1386 - 8:33
پسندیدم 0
UserName