به خاطر اینکه تو در کنارمی . . .
توسط : عافی
 

با لبخندی روز خود را آغاز می کنم...

  نه بخاطر اینکه روزی جدید است... نه

  بلکه به خاطر اینکه تو در کنار من هستی...

  در کنار من.... مواظب من...و باعث خوشبختی من.

  تا وقتی که در کنارم باشی... به دنبال خوشبختی نمیگردم

  چرا که او به دنبال من می دود و روزها و لحظه هایم را روشن می سازد...

  رویای من...در کنارم باش...و هرگز به رفتن مَیندیش...

  نمی خواهم روزی از خواب برخیزم و تو را در کنار خود نیابم...

  و مانند کبوتری با "بالهای شکسته" در نابودی غرق شوم...

پنج شنبه 29/6/1386 - 8:8
پسندیدم 0
UserName