عاقبت قلبم شکست . . .
توسط : عافی
 

تکيه بر ديوار کردم خاک بر پشتم نشست
دوستي با هر که کردم عاقبت قلبم شکست
آنقدر رنجي که دنيا بر دل ما مي کند
بر دل هر کس کند او ترک دنيا مي کند

از طرف : A-P

پنج شنبه 29/6/1386 - 7:58
پسندیدم 0
UserName