فریاد
توسط : سوزآه

دنیای عجیبی است چقدر چشمان زیبا و ناز در این دنیا وجود دارد

ولی کجا پیدا می شود چشمانی زلال و اشکی زلال تر

کجا پیدا می شود چشمانی باریک بین که هرچه ببیند مغز آن را ببیند تا پوسته آن را

به دریا می نگرد صفا و پاکی ببیند

به کوه می نگردد استواری ببیند و

به روی نکو می نگرد به صانع و خالقش تعظیم نماید

ای کاش ...

چهارشنبه 28/6/1386 - 22:41
پسندیدم 0
UserName