کاش!...
توسط : mostafa2_gh

کاش خودت بودی  می دید

                                 که چقدر بی تو غریبم

اینجا هر کس با نقابی

                                    میده هر لحظه فریبم

اینجا من تنها ترینم

                                  مونسم سنگ صبوره

توی تنهایی نشستن

                                   کار این کوه غروره

بی تو دل گم میشه تو شب

                                بی تو دل خیلی غریبه

حتی تو بهشت که باشه

                              حسرتش خوردن سیبه

کاش خودت خط می کشیدی

                                رو غمهای سرنوشتم

می دیدی اسمتو با اشک

                               روی گونه هام نوشتم

کاش خودت بودی به جای

                             عکس این قاب شکسته

عکسی که اشک چشامو

                           روی این گونه ها بسته

چهارشنبه 28/6/1386 - 18:16
پسندیدم 0
UserName