ما چگونه ایم- خدا چگونه است
توسط : hamid9335
بنده من: آن هنگام که تو به نماز می ایستی آنچنان غافلی که گویی صدها خدا داری ومن آنچنان گوش فرا می دهم که گویی همین یک بنده را دارم( حدیث قدسی)
چهارشنبه 28/6/1386 - 15:42
پسندیدم 0
UserName