رمضان
توسط : hamid9335
بیا كه ترك فلك خوان روزه غارت كرد
حلال عید به دور قدح اشارت كرد
ثواب روزه و حج قبول،ان كس برد
كه خاك میكده عشق را زیارت كرد
لسان الغیب
چهارشنبه 28/6/1386 - 15:40
پسندیدم 0
UserName