راه های رسیدن به خدا
توسط : hamid9335
نماز ، روزه ، صدقه و اعمال نیك راه هایی هست كه میتوان به خدا نزدیك شد اما بهترین راه دوست داشتن دوستان خدا و دشمن دانستن دشمنان خداست
چهارشنبه 28/6/1386 - 15:36
پسندیدم 0
UserName