صائب تبریزی:
توسط : یاكریم
 صائب تبریزی:

دل رمیده ما شکوه از وطـــن دارد

عقیق ما دل پر خونی از وطن دارد

چهارشنبه 28/6/1386 - 15:21
پسندیدم 0
UserName