پندنامه بزرگمهر 1
توسط : یاكریم

پندنامه بزرگمهر

 ۱.هر که مردمان بدو ایمان نباشند، مرگ صلاح

  دو جهانی باشد.

 ۲.هر که به آنچه دارد بسنده کند، همیشه بی نیاز

  است.

 ۳ .هرکه بر ضعیفان مهربانی کند، قویان را از

 جمله ی خویش کرده باشد.

 ۴.هر که از این جهان آن جهان جوید که موجب

    سرزنش و ملامت نباشد، زندگانیش به راحت و

   لذت گذرد

 

چهارشنبه 28/6/1386 - 15:19
پسندیدم 0
UserName