کوزه گر و پاره گِل
توسط : یاكریم

دی کوزه گری بدیدم اندر بازار

                    بر پاره گلی لگد، همی زد بسیار

 

 وان گل به زبان حال با او می گفت

   

                    من همـــچو تو بوده ام مرا نیکو دار

چهارشنبه 28/6/1386 - 15:16
پسندیدم 0
UserName