سخنی حکیمانه
توسط : یاكریم

چنین گویند که شش چیز از شش چیز دیگر سیر نشوند: چشم از دیدن، گوش از شنیدن، زمین از باران، آتش از هیزم، منعم از مال و عالم از علم.

چهارشنبه 28/6/1386 - 15:13
پسندیدم 0
UserName