علم چندان که بیشتر خوانی
توسط : یاكریم
علم چندان که بیشتر خوانی

 

                       چون عمل در تو نیست نادانی

نه محقق بود، نه دانشمند

                       چارپایی  برو  کتابی   چند

آن تهی مغز را چه علم و خبر

                      که  برو  هیزم  است  یا  دفتر

چهارشنبه 28/6/1386 - 14:49
پسندیدم 0
UserName