فاطمه ، فاطمه است.
توسط : یاكریم

گفت:

 

هزار و هفتصد سال است که همه سخنوران عالم دربارۀ حضرت مریم(س) داد سخن

 

داده اند.

 

هزار و هفتصد سال است که همه فیلسوفان و متفکــــران ، ملتها در شرق و غرب ،

 

ارزشهای حضرت مریم (س)را بیان کرده اند.

 

هزار و هفتصد سال است که شاعران جهان در ستایش حضرت مریم (س) همه ذوق

 

و قدرت خلاقــــــه شان را بکار گرفته اند.

 

هزار سال است که همه هنــــرمندان ، چهره نگـــاران ، پیکره ســــازان بشــــر ، در

 

نشان دادن سیما و حـــالات حضرت مریم (س)هنر مندی های اعجاز گر کرده اند.

 

امّا مجموعــــه گفته ها و اندیشـــه ها و کوششـها و هنرمندیــهای همه در طول این

 

 قرنهای بسیار ، به اندازه این یک کلمه نتوانسته اند عظمت های حضرت مریم (س)

 

 را بازگویند که:

 

"مریم (س) ، مادر عیسی (س) است".

 

و من خواستم با چنین شیوه ای از حضرت فاطمه (س) بگویم.

 

باز درماندم :

 

خواستم بگویم : فاطمه دختر خدیجۀ بزرگ (س) است.

 

دیدم که فاطمه نیست.

 

خواستم بگویم که :

 

فا طمه دختر محمّد (ص)است.

 

دیدم که فاطمه نیست.

 

خواستم بگویم که :

 

فاطمه همسر علی (ع) است.

 

دیدم که فاطمه نیست.

 

خواستم بگویم که :

 

فاطمه مادر حسین (ع) است.

 

دیم که فاطمه نیست.

 

خواستم بگویم که :

 

فاطمه مادر زینب (س) است.

 

باز دیدم که فاطمه نیست.

 

نـــه ، اینها همه هست و این همه فاطمه نیست.

 

فاطمه ، فاطمه است.

 

برگرفته از کتاب : « فاطمه ، فاطمه است » استاد شریعتی.

چهارشنبه 28/6/1386 - 14:32
پسندیدم 0
UserName