شهید مرتضی آوینی
توسط : یاكریم

نهایت خلقت جهان پرورش انسان هایی است که در برابر شدائد بر هر چه ترس و شک و تردید و تعلق است غلبه کند و حسینی شود.

                                    شهید مرتضی آوینی

چهارشنبه 28/6/1386 - 14:29
پسندیدم 0
UserName