دوست خوب و بد
توسط : یاكریم
دوست خوب و بد
در شعر شاعران درباره ی دوست و دوستی، معاشرت و هم نشینی با دوستان خوب بسیار سفارش شده است:
همنشین تو از تو به باید        تا تو را عقل و دین بیفزاید
و از هم نشینی با دوستان بد مذّمت شده است، رفیق
 بد به مار خوش خط و خالی تشبیه شده است که زهری کشنده در درون دارد.
تا توانی می گریز از یار بد         یار بد بدتربود از ماربد
 مار بد تنها تو را بر جان زند      یار بد بر جان و ایمان زند
 یا دوست بد به ابر تیره ای تشبیه شده است که خورشید با آن عظمت را می پوشاند.
با بدان منشین که صحبت بد     گر چه پاکی تو را پلید کند
 آفتاب بدین بزرگی را                  پاره ای ابر ناپدید کند
چهارشنبه 28/6/1386 - 14:5
پسندیدم 0
UserName